Hellenurmes

BSKL üldkoosolek toimub 10. septembril algusega kell 14:00 Hellenurmes AS Lõuna- Eesti Hooldekeskus ruumides.

Lisainfo

Vambola Sipelgas

BSKL üldkoosolek

Mtü BSKL üldkoosolek toimub 4. juunil algusega kell 13 Lõhaveres, SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus ruumides.

Head uut aastat

Tujuküllast vana aasta ärasaatmist ja edukat uut aastat BSKL liikmetele ja kõigile kvaliteetsete hoolekandeteenuste osutajatele soovib BSKL tegevjuht.

Kvaliteedi hindamine

Erinevate osapoolte jaoks võib sõnast "kvaliteet" olla täiesti erinev arusaam. Seetõttu on vaja seada ja töötada välja meetodid nendele vastavuse kontrollimiseks.

Allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Kvaliteet

Kvaliteedi hindamisel püütakse mõõta huvipoolte vajaduste ja ootuste täidetuse ulatust, seega on hindamise eelduseks kirjeldatud vajadused või ootused, mis on kirja pandud, üldiselt eeldatud või kohustuslikud. Seega saab kvaliteeti mõõta määraga, milleni teenuse olemuslike karakteristikute kogum täidab nõudeid. Vaata ka Terminid ISO 9000:2005 (EVS-EN ISO 9000-2007)

Valoris TIQSS– metoodika hoolekandeteenuste hindamiseks

Eestis on katsetatud kahte sotsiaalteenuste kvaliteedi hindamise metoodikat: vabatahtlike poolt Valoris TIQSS ja riikliku programmi raames EQUASS Assurance.

Metoodika on välja töötatud Prantsusmaal CEDIS poolt. Prantsusmaal on seadusega kehtestatud kohustus, et hoolekandeasutus peab igal aastal läbi viima sisehindamise, millele peab järgnema viie aasta jooksul sama metoodika alusel välishindamine. Valoris on üks riiklikult aktsepteeritud hindamismetoodikatest. Lähtutakse põhimõttest, et iga hoolekandeasutus peab saavutama tõrjutud inimeste integratsiooni kohalikku kogukonda, pakkudes neile väärtust andvaid ja tõstvaid sotsiaalseid rolle. Tähelepanu pööratakse sellele, et hoolekandeasutuste kliendid jätkaksid poolelijäänud haridusteed ning leiaksid endale töökoha.
Teenust tuleb hinnata ligi saja kriteeriumi alusel. Hinnatavad valdkonnad on keskkond, elukvaliteet, teenuste kvaliteet, organisatsiooni juhtimine jt. Iga kriteeriumit hinnatakse 4-palli süsteemis, kusjuures hinded A ja B toovad välja tugevused ning B ja C nõrkused. Muuhulgas peetakse oluliseks, et tagatud oleks teenuse kasutaja privaatsus, temasse suhtutaks austusega, et klientide kaitsmiseks kasutatavad vahendid ja meetodid ei piiraks liigselt nende õigusi ja vabadusi. Hinnatakse, kuidas on tagatud teenuste kasutajate vajaduste rahuldamine ning nende kaasamine asutuse otsustusprotsessi. Keskendutakse isiksuse arendamisele, inimese enesehinnangu ja eneseväärikuse tõstmisele, andes selleks igaühele võimaluse oma tugevate külgede ja arengupotentsiaali rakendamiseks. Seega peab olema esikohal hoolekandeasutuse klient, mitte asutuse personal. Hinnang antakse institutsioonile, selle toimimisele ning kasutajate vajadustele reageerimisele. Hindamisprotsessi lõpus esitatakse hinnatava organisatsiooni juhtkonnale nii suuline kui kirjalik aruanne.

Allikas: http://siksali.ee/index.php?pg=sisu&id=165&keel=est

Lisainfo: http://www.cedis-europe.org

EQUASS on integreeritud sektoripõhine sertifitseerimise, koolituse ja konsultatsioonitegevuse süsteem kvaliteedi valdkonnas.
EQUASS kvaliteedisüsteem on välja töötatud Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi poolt Euroopa erinevate huvigruppide (teenuse pakkujad, teenuse saajad, sotsiaalpartnerid, rahastajad ja poliitika kujundajad) vaatenurki arvestades ning teenuse saajate ning nendega seotud sidusgruppide huve silmas pidades.

http://www.equass.ee/

Assurance-metoodika põhineb kümnel sotsiaalsektori jaoks olulisel kvaliteedipõhimõttel: juhtimine, personal, õigused, eetika, koostöö, osavõtt, kliendikesksus, laiahaardelisus, tulemustele orienteeritus, kestev areng. Iga põhimõte koosneb kriteeriumitest, mida on kokku 44 (sh nt aastaplaani koostamine, tulemuste mõõtmine, teenuse järjepidev osutamine, koostööpartnerid teenuse osutamisel, panus ühiskonda). Kriteeriumid on lahti kirjutatud 101 küsimuses, mida asutus peab oma tegevuses silmas pidama ja olema suuteline tõendatavalt ellu viima. Tõendusi kontrollib asutuse dokumentatsiooni analüüsides ja personali, klientide ning teiste huvigruppidega tehtud intervjuude põhjal sõltumatu, spetsiaalse koolituse läbinud audiitor/assessor. Audiitori raporti põhjal annab asutusele EQUASS Assurance'i sertifikaadi kaheks aastaks auhinna komitee (Awarding Committee).

Allikas: www.sm.ee/fileadmin/meedia/...ajakiri/.../Sotsiaaltoo_nr1_2011.pdf

Kvaliteedijuhtimine (ingl.k. quality management) on protsess organisatsioonis, millega soovitakse saavutada kliendi või üldisemalt huvipoole (ingl.k. interested party) rahulolu organisatsiooni poolt pakutava väärtusega.

Leidub erialainimesi, kelle arvates oleks kvaliteedijuhtimise asemele täpsem kasutada terminit kvaliteedihaldamine. Vaidlus kumba terminit - kvaliteedihaldamine või kvaliteedijuhtimine eelistada - pole erialainimesi ühesele seisukohale viinud. Seetõttu on praktikas kasutusel mõlemad terminid.

Kvaliteeditagamine (ingl.k. quality assurance) on protsess, mille tulemusel tagatakse pakutava väärtuse/hüve vastavus nõuetele.

Millegi kvaliteet kvaliteedijuhtimise tähenduses - millegi oluliste karakteristikute vastavus ootustele, nõuetele, kokkulepetele. Kvaliteeti võib määratleda erineva konkreetsusega ja erinevaks otstarbeks erinevalt. Ühest kvaliteedimääratlust ei eksisteeri.

Üldkeeles on kvaliteet kujunenud hea/parema sünonüümiks.

Kaasaegse kvaliteedijuhtimise/kvaliteedihaldamise alguseks loetakse 1924 aastat, kui kasutusele võeti statistiline protsessiohje (SPC - Statistical Process Control).

Allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Kvaliteedihaldamine